Pre-GAP

แนวทางการขับเคลื่อนระบบการผลิตข้าว ( Pre GAP ) ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory Guarantee System: PGS)


คู่มือดำเนินงานประจำปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว ด้วยการปฏิบัติตามเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน (Pre GAP) กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ