โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

Screenshot 16


Screenshot 14


 

ทำเนียบข้าราชการ 

 kittiphong
ชื่อ    :   นายกิจติพงษ์ เพ็งรัตน์
ตำแหน่ง    :  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
อีเมล์    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มงาน    :  อำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์    :  042-248955 , 042-247485


sukawittaya

ชื่อ    :   นายสุขวิทยา    ภาโสภะ
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
อีเมล์    :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มงาน    :  วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์    :  042-248955 , 042-247485
     cana
ชื่อ    :   นางชนะ    ศรีสมภาร
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
อีเมล์    :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มงาน    :  วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์    :  042-248955 , 042-247485
 
ชื่อ    :   นายยศพร ตันสมรส
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์    :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มงาน    :  วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์    :  042-248955 , 042-247485
 
ชื่อ    :   นายวิศวะ กุลนะ
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์    :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มงาน    :  วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์    :  042-248955 , 042-247485
    waraporn
ชื่อ    :  นางวราภรณ์ บุญประคม
ตำแหน่ง    :  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
อีเมล์    :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มงาน    :  ผลิตและพัฒนาเมล็ดพันธุ์
เบอร์โทรศัพท์    :  042-248955 , 042-247485

p noy 
ชื่อ    :  นางสุนันทา สุวรรณเทศ
ตำแหน่ง    :  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
อีเมล์    :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มงาน    :  อำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์    :  042-248955 , 042-247485
     aun
ชื่อ    :   นายอนุชา ใจยะสุข
ตำแหน่ง    :  นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
อีเมล์    :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มงาน    :  วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์    :  042-248955 , 042-247485

Screenshot 4


 Screenshot 8Screenshot 10Screenshot 9

Screenshot 20