โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

slide2


Screenshot 14


 

ทำเนียบข้าราชการ 


Direct thani
ชื่อ    :   นายธานี ชื่นบาน
ตำแหน่ง    :  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
อีเมล์    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มงาน    :  -
เบอร์โทรศัพท์    :  042-248955 , 081-9340082


cana

ชื่อ    :   นางชนะ    ศรีสมภาร
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
อีเมล์    :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มงาน    :  วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์    :  042-248955 , 042-247485
     pic white suite
ชื่อ    :   นายยศพร ตันสมรส
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์    :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มงาน    :  วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์    :  042-248955 , 087-2232107
 kcn2
ชื่อ    :   นางสาวกาญจนา กันธิยะ
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์    :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มงาน    :  วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์    :  042-248955 , 091-8695370
 bam
ชื่อ    :   ว่าที่ร้อยตรีหญิงศาตนันทน์ สุจิตโต
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์    :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มงาน    : ผลิตและพัฒนาเมล็ดพันธุ์
เบอร์โทรศัพท์    :  042-248955 , 088-7838264
    waraporn
ชื่อ    :  นางวราภรณ์ บุญประคม
ตำแหน่ง    :  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
อีเมล์    :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มงาน    :  ผลิตและพัฒนาเมล็ดพันธุ์
เบอร์โทรศัพท์    :  042-248955 , 042-247485
P on
ชื่อ    :  นางกนกอร ชรินทร์
ตำแหน่ง    :  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
อีเมล์    :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มงาน    :  อำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์    :    042-248955 , 042-247485
     diaw
ชื่อ    :   นายณัฐกร โยเหลา
ตำแหน่ง    :  นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
อีเมล์    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มงาน    :  อำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์    :    042-248955 , 042-247485

a


 Screenshot 8Screenshot 10Screenshot 9

Screenshot 20