โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

Screenshot 16


Screenshot 14


 

ทำเนียบข้าราชการ 


kittiphong
ชื่อ    :   นายกิจติพงษ์ เพ็งรัตน์
ตำแหน่ง    :  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
อีเมล์    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มงาน    :  อำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์    :  042-248955 , 042-247485


sukawittaya

ชื่อ    :   นายสุขวิทยา    ภาโสภะ
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
อีเมล์    :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มงาน    :  วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์    :  042-248955 , 042-247485
     cana
ชื่อ    :   นางชนะ    ศรีสมภาร
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
อีเมล์    :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มงาน    :  วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์    :  042-248955 , 042-247485
ชื่อ    :   นายยศพร ตันสมรส
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์    :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มงาน    :  วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์    :  042-248955 , 042-247485
 webportal16200051158
ชื่อ    :   
ตำแหน่ง    :  
อีเมล์    : 
กลุ่มงาน    : 
เบอร์โทรศัพท์    :  
    waraporn
ชื่อ    :  นางวราภรณ์ บุญประคม
ตำแหน่ง    :  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
อีเมล์    :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มงาน    :  ผลิตและพัฒนาเมล็ดพันธุ์
เบอร์โทรศัพท์    :  042-248955 , 042-247485

p noy 
ชื่อ    :  นางสุนันทา สุวรรณเทศ
ตำแหน่ง    :  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
อีเมล์    :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มงาน    :  อำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์    :  042-248955 , 042-247485
     webportal16200051158
ชื่อ    :   
ตำแหน่ง    :  
อีเมล์    : 
กลุ่มงาน    :  
เบอร์โทรศัพท์    :  

Screenshot 4


 Screenshot 8Screenshot 10Screenshot 9

Screenshot 20