บทบาทภารกิจ

บทบาทและภาระกิจ

  ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี    มีหน้าที่วิจัยและพัฒนาด้านข้าว ทดสอบเทคโนโลยีการเกษตรและให้บริการวิชาการด้านข้าว ในพื้นที่รับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ภาคเอกชน
และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัดคือ จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำภู โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

2. กลุ่มวิชาการ มีหน้าที่
- พัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
- ให้บริการวิชาการด้านข้าว ในพื้นที่รับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำปรึกษา ประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยข้าว กับหน่วยงานภายในและภายนอก

3. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ มีหน้าที่ รับผิดชอบผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์คัดพันธุ์หลัก และพันธุ์ดีที่มีคุณภาพดีตรงตามพันธุ์และมาตรฐานที่กำหนด ในปริมาณที่เพียงพอตามความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน รวมทั้งความต้องการของเกษตรกรในท้องถิ่น