นางวราภรณ์ บุญประคม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS)ปี 2560

waraporn 12

นางวราภรณ์ บุญประคม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS)ปี 2560


 waraporn 11 1

 

waraporn 11

วันที่ 11 กันยายน 2560 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี มอบหมายให้ นางวราภรณ์ บุญประคม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS)ปี 2560ณ ศาลากลางบ้าน กุดกระสู้  ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรกรจำนวน 18 ราย


waraporn 12

 

waraporn 12 1

 

waraporn 12 2 

วันที่ 12 กันยายน 2560 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี มอบหมายให้ นางวราภรณ์ บุญประคม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS)ปี 2560ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรกรจำนวน 40 ราย