เกี่ยวกับหน่วยงาน

 

ประวัติศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี

ud

ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี   เดิมมีชื่อเรียกว่า “สถานีทดลองข้าวและธัญพืชเมืองหนาวอุดรธานี” เป็นสถานีในเครือข่ายของศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2539 โดย ดร.ประสูติ สิทธิสรวง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรในขณะนั้นเป็นผู้ริเริ่มและให้การสนับสนุนในการจัดตั้งสถานีฯ แห่งนี้ขึ้น โดยได้มอบหมายให้ นายเด็ดเชาวน์ ไกรสรกุล นักวิชาการเกษตร 6ว จากศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เป็นผู้เข้ามาบุกเบิกและดำเนินการก่อสร้าง ในเขตพื้นที่ราชพัสดุบริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ในท้องที่บ้านโสกแก หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี รวมพื้นที่ทั้งหมด 358 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา

และในลำดับต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถานีทดลองข้าวและธัญพืชเมืองหนาวอุดรธานี คนแรก โดยสถานีฯ ในขณะนั้นมีหน้าที่ในการวิจัย ค้นคว้า ทดลองและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและธัญพืชเมืองหนาวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ปี พ.ศ. 2543 ได้มีคำสั่งกรมวิชาการเกษตรที่ 783/2543 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2543 ให้เปลี่ยนชื่อจากสถานีทดลองข้าวและธัญพืชเมืองหนาวอุดรธานีเป็น "สถานีทดลองข้าวอุดรธานี" เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจและชื่อจังหวัดที่ตั้งอยู่

ต่อมาตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตอุดรธานี" สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 

วันที่ 16 มีนาคม 2549 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกรมการข้าว จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี" สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


  

ลักษณะทั่วไป 

           ที่ตั้งบ้านโสกแก ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

อยู่บริเวณเส้นรุ้งที่ 17 0   22'  เหนือ เส้นแวงที่  102 0   34'  ตะวันออก  

ห่างจากตัวอำเภอกุดจับ 12 กิโลเมตร

ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี 30 กิโลเมตร (เส้นทางหมายเลข210 อุดรธานี-หนองบัวลำภู) 

ห่างจากกรุงเทพมหานคร 594 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ  185  เมตร


 

สภาพพื้นที่และลักษะดิน
     สภาพพื้นที่                  ค่อนข้างราบเรียบ (ความลาดชัน  0.2%)
     เนื้อดิน                         ดินร่วน

     ประกอบด้วยชุดดิน      2 ชุด คือ ชุดดินร้อยเอ็ด และชุดดินเรณู          
     อินทรียวัตถุ                  0.90 %
     ความเป็นกรดด่าง (pH)       5.0 – 6.6


 

พื้นที่ใช้ประโยชน์
เนื้อที่ทั้งหมด 358 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา  แยกการใช้ประโยชน์ ดังนี้

1 แปลงทดลอง และแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์  253 ไร่

2 พื้นที่บริเวณและอาคารสิ่งก่อสร้าง  69 ไร่

3 บ้านพัก  11 ไร่

4 ถนน 31 ไร่

5 แหล่งน้ำและเส้นทางน้ำ  36 ไร่ 

6 อื่นๆ  27 ไร่

18767590 1812526939065228 128830398940792939 n