FAQ

ถาม : ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำภู เหมาะสำหรับปลูกข้าวพันธ์ใหนมากที่สุดเพราะอะใร?

ตอบ : กข6 ,ขาวมะลิ105 เพราะเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง เป้นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค


ถาม : เกษตรกรในจังหวัดอุดรธานีและหนองบัวลำภุ สามารถรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการปลูกและดูแลข้าวได้จากหน่วยงานใหนบ้าง?

ตอบ : ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานงานเกษตรอำเภอ ทุกแห่งที่ท่านสะดวก


 ถาม :  ทำอย่างใรที่ปลูกข้าวมาขายได้ราคาดี และไม่ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา?

ตอบ : - รวมกลุ่มกันปลุกตามโครงการนาแปลงใหญ่

- ปลุกข้าวให้ได้ตามมาตรฐาน GAP /หรือเกษตรอินทรี

- ปลูกข้าวตามพันธุ์ที่ตลาดต้องการ

- ทำการแปรรุปเป็นผลิตภันฑ์ต่างๆเพื่อเพิ่มมุลค่าให้ผลผลิต


ถาม : ข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดหนองบัวลำภูมีพันธุ์อะไรบ้าง และควรปลุกหรือไม่?

ตอบ : - ข้าวก่ำ/ข้าวสันปะหลาด

- ควรปลุก เพราะจะเป็นการรักาาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองให้คงใว้ และสามารถนำมาแปรรุปเป็นผลิตภันฑ์ได้หลายอย่าง