งานนโยบายกรมการข้าวในพื้นที่

 

rice

งานนโยบายกรมการข้าวในพื้นที่ ของศุนย์วิจัยข้าวอุดรธานี ประจำปี 2560 มี 10 โครงการ

 1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 7 กลุ่ม เกษตรกร 1,381 ราย พื้นที่ 9,568 ไร่

2 โครงการสารวัตรเกษตร พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

3 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา สำรวจคัดกรอง Smart Farmer จำนวน 62 ราย และสร้างเครือข่ายเกาตรกรผู้นำ 200 ราย

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุืข้าวในชุมชนจำนวน 5 ชุมชน เกษตรกร 50 ราย พื้นที่ 1,250 ไร่

5 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ้นค้าเกษตรปี 2560 (ศพก.) จำนวน 4 ศพก.(ด้านข้าว)

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน(GAP) จำนวน 5 กลุ่ม เกษตรกร 197 ราย พื้นที่ 1,711 ไร่

7 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวด้วยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน (Pre-GAP) จำนวน 5 ชุมชน เกษตรกร 500 ราย พื้นที่ 5,027 ไร่

8 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะจำนวน 2 กลุ่ม เกษตรกร 55 ราย พื้นที่ 722 ไร่

9 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรี (โครงการ 1 บ้านไร่) จำนวน 2กลุ่ม เกษตรกร 58 ราย พื้นที่ 388.5 ไร่

10 โครงการตามพระราชดำริ