งานผลิตเมล็ดพันธุ์

 
Screenshot 112

งานผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2560

เป้าหมายการผลิต จำนวน 93.5ตัน

 

แบ่งเป็น 2พันธุ์คือ

1 ขาวดอกมะลิ พันธุ์คัด 5.5คน พันธุ์หลัก 55ตัน

2 กข6 พันธุ์คัด 3 ตัน พันธุ์หลัก 30ตัน

การผลิตเมล็ดพันธุ์ หมายถึงการขยายพันธ์ข้าวเพื่อเพิ่มปริมาณของเมล็ดพันธุ์ โดยคงรักษาความบริสุทธิ์ตรงตามพันธุ์และคุณภาพให้ได้มาตรฐาน


การผลิดเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี

 1. การเพราะกล้า 

seed1(รวงข้าวที่เตรียมใว้ตกกล้าพันธ์คัด มัดละ 200-250 รวง)

seed2(การตกกล้าพันธุ์คัด)

seed3(กล้าพันธุ์คัด)

seed4(การถอนกล้าพันธุ์คัดเพื่อนำไปปลูก 1รวงต่อหนึ่งมัด)

2. การปลูกและการตัดข้าวปนระยะต่างๆ

seed11(พันธุ์คัด ปักดำระยะ 10x33 1/3 ซม.แถวยาว 4 เมตร ระหว่างผืน 1เมตร ปักดำก่อละ 1 ต้น)


 

 2 Screenshot 17

 4

 0


    ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์

 16

 17

 18

ขั้นตอนการกำจัดสิ่งเจือปน,และการตรวจสอบคุณภาพ

 19

 20

 23

 24