แผนงาน/โครงการวิจัย

Screenshot 111

 

งานวิจัยประจำปี 2560

vijai 1

ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานีมี 7 โครงการ 

1 โครงการปรัปปรุงพันธุ์ข้าวเหนียและข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสงต้านทานโรคใหม้และขอบใบแห้ง สำหรับพื้นที่นาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้ผลผลิตสูงและต้านทานโรคใหม้

3 เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสำหรับเขตศักยภาพการผลิตข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4 การวิจัยและพัฒนาการปรับปุรงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

5 โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนต่อสภาพดินเค็ม

6 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง

7 การประเมิณลักษณะและคุณค่าเชื้อพันธุ์ข้าว

vijai 3