งานในพื้นที่

ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานีรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 

rice nongboo

ซึ่งประกอบด้วย 6 อำเภอ คือ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอโนนสัง อำเภอนากลาง อำเภอนาวัง อำเภอสรีบุญเรือง และอำเภอสุวรรณคูหา

โดยมีจำนวนเกษตกรผู้ปลูกข้าวทั้งหมด 79,924 ราย และมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 650,136 ไร่           (ข้อมูลจากทะเบียนเกษตกรรอบการผลิต 2559/60 สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู)