Black Ribbon

ข่าวกิจกรรม

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

Read more

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

Read more

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

Read more

บทบาทภารกิจ

บทบาทและภาระกิจ

  ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี    มีหน้าที่วิจัยและพัฒนาด้านข้าว ทดสอบเทคโนโลยีการเกษตรและให้บริการวิชาการด้านข้าว ในพื้นที่รับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ภาคเอกชน
และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัดคือ จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำภู โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

2. กลุ่มวิชาการ มีหน้าที่
- พัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
- ให้บริการวิชาการด้านข้าว ในพื้นที่รับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำปรึกษา ประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยข้าว กับหน่วยงานภายในและภายนอก

3. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ มีหน้าที่ รับผิดชอบผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์คัดพันธุ์หลัก และพันธุ์ดีที่มีคุณภาพดีตรงตามพันธุ์และมาตรฐานที่กำหนด ในปริมาณที่เพียงพอตามความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน รวมทั้งความต้องการของเกษตรกรในท้องถิ่น

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี        เดิมมีชื่อเรียกว่า “สถานีทดลองข้าวและธัญพืชเมืองหนาวอุดรธานี” เป็นสถานีในเครือข่ายของศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2539 โดย ดร.ประสูติ สิทธิสรวง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรในขณะนั้นเป็นผู้ริเริ่มและให้การสนับสนุนในการจัดตั้งสถานีฯ แห่งนี้ขึ้น โดยได้มอบหมายให้ นายเด็ดเชาวน์ ไกรสรกุล นักวิชาการเกษตร 6ว จากศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เป็นผู้เข้ามาบุกเบิกและดำเนินการก่อสร้าง ในเขตพื้นที่ราชพัสดุบริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ในท้องที่บ้านโสกแก หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี รวมพื้นที่ทั้งหมด 358 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวาและในลำดับต่อมา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถานีทดลองข้าวและธัญพืชเมืองหนาวอุดรธานี คนแรก โดยสถานีฯ ในขณะนั้นมีหน้าที่ในการวิจัย ค้นคว้า ทดลองและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและธัญพืชเมืองหนาวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และในปี พ.ศ. 2543 ได้มีคำสั่งกรมวิชาการเกษตรที่ 783/2543 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2543 ให้เปลี่ยนชื่อจากสถานีทดลองข้าวและธัญพืชเมืองหนาวอุดรธานีเป็น สถานีทดลองข้าวอุดรธานี เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจและชื่อจังหวัดที่ตั้งอยู่ ต่อมาตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตอุดรธานี สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น และต่อมาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกรมการข้าว จึงเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

ชื่อ    :   นายเอกสิทธิ์   สกุลคู
ตำแหน่ง    :  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
อีเมล์    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มงาน    :  อำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์    :  042-248955 , 042-247485
 
ชื่อ    :   นายสุขวิทยา    ภาโสภะ
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
อีเมล์    :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มงาน    :  วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์    :  042-248955 , 042-247485
 
ชื่อ    :   นางชนะ    ศรีสมภาร
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
อีเมล์    :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มงาน    :  วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์    :  042-248955 , 042-247485
 
ชื่อ    :   นายยศพร ตันสมรส
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์    :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มงาน    :  วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์    :  042-248955 , 042-247485
 
ชื่อ    :   นายวิศวะ กุลนะ
ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์    :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มงาน    :  วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์    :  042-248955 , 042-247485
 
ชื่อ    :  นางวราภรณ์ บุญประคม
ตำแหน่ง    :  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
อีเมล์    :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มงาน    :  ผลิตและพัฒนาเมล็ดพันธุ์
เบอร์โทรศัพท์    :  042-248955 , 042-247485
 
ชื่อ    :   นางกนกอร ชรินทร์
ตำแหน่ง    :  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
อีเมล์    :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มงาน    :  อำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์    :  042-248955 , 042-247485
 
ชื่อ    :   นายอนุชา ใจยะสุข
ตำแหน่ง    :  นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
อีเมล์    :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มงาน    :  วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์    :  042-248955 , 042-247485